Aanleg rotonde maakt van onbebouwde grond niet altijd een bouwterrein


De levering van onbebouwde grond is in beginsel vrijgesteld van btw. Dit is onder meer anders als de grond voor btw-doeleinden kwalificeert als een ‘bouwterrein’. De rechtbank Breda heeft op 26 september 2011 (LJN: BU4758) uitspraak gedaan over de vraag of de aanleg van een rotonde in de nabijheid van een nieuwbouwwijk ertoe heeft geleid dat het plangebied tot een ‘bouwterrein’ is verworden. De rechtbank kwam tot het oordeel dat dit niet het geval was.

 

De procederende gemeente heeft in 2005-2006 in samenwerking met de provincie bestaande kruising vervangen door een rotonde. Dit gebeurde in de nabijheid van een mogelijk toekomstige bouwlocatie. In 2007 wordt voor die locatie een bestemmingsplan aangenomen, dat in 2008 stand houdt bij de Raad van State. De gemeente levert in november 2009 percelen grond met woningbouwbestemming aan particulieren. Zij heeft ter zake van de levering btw op aangifte voldaan.

 

De gemeente komt in bezwaar en nadien in beroep tegen de voldoening op haar aangifte. Zij neemt daarbij het standpunt in dat de levering is vrijgesteld van btw-heffing. De inspecteur meent dat sprake is van de levering van onbebouwde grond, in de omgeving waarvan voorzieningen (rotonde) zijn getroffen, met het oog op de bebouwing van die grond. In dat geval kwalificeert de grond als ‘bouwterrein’ voor de Nederlandse btw-wetgeving en is de btw-heffing terecht geweest.

 

Partijen hebben het geschil voor de rechtbank beperkt tot de vraag of de rotonde is aangelegd met het oog op de toekomstige bebouwing van het plangebied. De rechtbank leidt uit het besluitvormingsproces af dat de aanleg van de rotonde een andere doelstelling had, te weten een verbetering van de verkeersveiligheid en verbeterde doorstroming van het verkeer. In dat geval kan – zo oordeelt de rechtbank – niet worden gezegd dat de rotonde is aangelegd met het oog op de bebouwing van het plangebied. De rechtbank verleent teruggaaf van de op aangifte voldane btw.

 

De uitspraak van de rechtbank bewijst opnieuw dat de feiten en omstandigheden van doorslaggevend belang zijn bij beantwoording van de vraag of onbebouwde grond kwalificeert als een bouwterrein. Daarnaast is de btw-heffing rond onbebouwde grond behoorlijk in beweging. Het is om die reden voor gemeenten van belang om vooraf zekerheid te verkrijgen omtrent de btw-status van te leveren gronden. EFK Belastingadviseurs kan u daarbij van dienst zijn.

 

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!