Minder gedwongen ontslagen in 2010


Het CBS heeft de cijfers voor gedwongen ontslag in 2010 opgemaakt: het aantal ontslagen is met 14 procent in 2010 afgenomen. Hierbij wordt een verband gelegd met het economisch herstel. Ook speelt de deeltijd-WW-regeling hierbij een rol, werknemers die anders ontslagen zouden worden konden langer in dienst worden gehouden. Bij ontslag via het UWV zijn bedrijfseconomische omstandigheden in de meeste gevallen de aanleiding. In 2010 gold dit voor drie kwart van de door het UWV verleende ontslagvergunningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële problemen, reorganisaties of het afstoten van taken. Het gehele rapport lezen? klik hier.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!