Jaarrekening

Kort gezegd geeft de jaarrekening een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. De jaarrekening bestaat uit een resultatenrekening of winst- en verliesrekening en een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Vaak wordt deze opgenomen in het jaarverslag.

We kennen de volgende jaarrekeningen:

De enkelvoudige jaarrekening
De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van een enkele rechtspersoon. Deze moet elk jaar gemaakt worden en men moet deelnemingen in andere vennootschappen of anderszins altijd opnemen tegen netto vermogenswaarde.

Interne jaarrekening
De interne jaarrekening of bedrijfseconomische jaarrekening is een jaarrekening die bedoeld is voor intern gebruik en wel voor de leiding van een bedrijf. Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de opstelling, dus deze jaarrekening zal verschillen per bedrijf.

Geconsolideerde jaarrekening
Een geconsolideerde jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een groep. Deze jaarrekening wordt altijd opgesteld door het moederbedrijf. Alle ondernemingen die tot de groep behoren moeten worden meegenomen in de jaarrekening. Voor deze jaarrekening gelden wel regels en wetten.

Deponering
Iedere jaarrekening moet in principe binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarna moet deze worden ‘gedeponeerd’ bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.